செய்திகள்

பெருமை

பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிரலாமே 🙂 - அட்சயம்

ஆலயத்தின் கருவறையில் தெய்வம் வீற்றிருக்கும்.
நான் என் தெய்வத்தின் கருவறையில் வீற்றிருந்தவன்.

பெருமை 1I LOVE AMMA.

பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிரலாமே 🙂 - அட்சயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button