செய்திகள்

கண்ணீர்

பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிரலாமே 🙂 - அட்சயம்

என் கன்னத்தில் ஒரு துளி ஓடுகிறது எங்கே உன் கைகளில் விழுந்து விட மாட்டோமா என்ற ஏக்கத்தோடு….!

கண்ணீர் 1

பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிரலாமே 🙂 - அட்சயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button