செய்திகள்

கண்ணீர்

என் கன்னத்தில் ஒரு துளி ஓடுகிறது எங்கே உன் கைகளில் விழுந்து விட மாட்டோமா என்ற ஏக்கத்தோடு….!

கண்ணீர் 1

Back to top button