செய்திகள்

உன் பார்வையில்

பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிரலாமே 🙂 - அட்சயம்

 பாலைவனத்தில் – ஒரு 
 பசுஞ்சோலையாய்
 உன்மேல் நான் வைத்த 
 உன்னதமான நட்பு
 உன்பார்வையில்
 காதலாக பட்டது ஏன்?
உன் பார்வையில் 1

பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிரலாமே 🙂 - அட்சயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button