செய்திகள்

வேண்டும்

ஆயிரம்
 ஜென்மங்கள்
 வேண்டும் எனக்கு
 அதில்
 ஒரு ஜென்மத்திலாவது
 நீ
 வேண்டும் எனக்கு..
வேண்டும் 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button