செய்திகள்

எரிந்து போன அவள் நினைவுகள்

 அவள்
 பெயர் உச்சரிக்கும்
 இனிமையான நினைவுகளை
 இருதயத்தின்
 நான்கு அறையினுள்ளும்
 நான் தேக்கி
 வைத்திருந்தேன்.
 தினம் தினம்
 அவளின்
 சொல் தீப்பொறிகள்
 அவள்
 நினைவுகளையே எரித்து விட்டது
 சாம்பல் மட்டும்
 அவள் சாரலை
 வீசிக் கொண்டிருக்கிறது.
எரிந்து போன அவள் நினைவுகள் 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button