செய்திகள்

Solved Xcode 10 Error: Multiple commands produce

பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிரலாமே 🙂 - அட்சயம்

This issue might occur just because of multiple Plist files within App-

Solution -> Open target -> Build phase > Copy Bundle Resource and remove info.plist (or something.plist) from there.

Solved Xcode 10 Error: Multiple commands produce 1

பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிரலாமே 🙂 - அட்சயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button