செய்திகள்

பருத்தித்துறையில் பன்முகங்களைக்கொண்ட பிள்ளையார் (புகைப்படத் தொகுப்பு)

பருத்தித்துறை மாயக்கைப் பிள்ளையார் கோவிலின் பாதை ஆரம்பிக்கும் இடத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பல முகங்களைக் கொண்ட பிள்ளையார் சிலை …

பருத்தித்துறையில் பன்முகங்களைக்கொண்ட பிள்ளையார் (புகைப்படத் தொகுப்பு) 1

பருத்தித்துறையில் பன்முகங்களைக்கொண்ட பிள்ளையார் (புகைப்படத் தொகுப்பு) 2

பருத்தித்துறையில் பன்முகங்களைக்கொண்ட பிள்ளையார் (புகைப்படத் தொகுப்பு) 3

பருத்தித்துறையில் பன்முகங்களைக்கொண்ட பிள்ளையார் (புகைப்படத் தொகுப்பு) 4


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button