செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியர்கள் பிரித்தானியாவில் குடியேறுவது எளிதாகிறது

பிரித்தானிய அரசாங்கம் தனது குடியேற்ற அணுகுமுறையை மாற்றுகிறது. ஆஸ்திரேலியாவில் இருப்பது போல், திறமை அடிப்படையில் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டு, தேவையான திறமைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும். இருந்தாலும், இந்தப் புதிய முறை நடைமுறைக்கு வந்தால் தேவையான தொழிலாளர்களுக்குப் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என்று அவதானிகள் எச்சரிக்கிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button