அவ்­வாறு இருந்த போதிலும் வெளி­நாட்டு பணி­யா­ளர்கள் மற்றும் அவர்­களில் தங்­கி­யுள்­ளோரின் சமூக பாது­காப்­புக்­காக ஏதேனும் தொகையை சேமிப்­ப­தற்கு முடி­யா­துள்­ளது. இதன் கார­ண­மாக அவர்­க­ளுக்கு ஓய்­வூ­திய வயதை எட்­டிய பின்னர் பொரு­ளா­தார சிர­மங்­களை எதிர்­கொள்­வது அவ­தா­னிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இதற்குத் தீர்­வாக   ‘சௌபாக்­கிய தொலை­நோக்கு’ என்ற தேசிய கொள்­கையின் மூலம் வெளி­நா­டு­களில் உள்ள பணியாளர்களுக்கு பங்களிப்புச் செய்யக்கூடிய ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு முறையை ஆரம்பிப்பதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.