இதன் மூலம் நாணயம் மற்றும் நாணய தாள்களுக்காக செலவாகும் தொகையை குறைப்பதற்கு முடியும் என எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.