மருத்துவர்களின் அறிவுரை காரணமாக பிரதமர் தனது உடல்நிiiயை அவதானித்தவாறு நாளாந்த நடவடிக்கைளில் ஈடுபடுகின்றார்,அவர் வீட்டிலிருந்து பணிபுரிகின்றார் என அறிக்கையொன்றில் பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.