உங்களை நீங்கள் சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ளவதுடன், சுயமாக தனிமைப்படுத்தி கொள்ளுதல் நோய்பரவலை தடுக்க உதவுவதுடன் பல உயிர்களை காக்கும்.