வைத்தியரின் குடும்பத்தினரின் துயரத்தை தான் பகிர்ந்துகொள்வதாக தெரிவித்துள்ள சுகாதார அமைச்சர் வைரசிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் மருத்துவர்கள் பெரும் விலையை செலுத்துகின்றனர் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.