நாட்டில் தற்போதுள்ள நிமையைக் கருத்திற் கொண்டு கடற்படை இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.