எனினும் நாங்கள் இதனை மனிதர்களில் பரிசோதிக்கவேண்டும், தரவுகளை எடுக்கவேண்டும்,இது பலனளிக்கின்றது என நிருபிக்கவேண்டும்,இதன் பின்னரே மக்கள் மத்தியில் அதனை பயன்படுத்தலாம் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.