வடக்கு   மாகாண மக்களின்   வாழ்க்கை    தரத்தினை   மேம்படுத்தும்  அபிவிருத்தி திட்டங்கள் ,  மற்றும் அடிப்படை  சமூக  பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணுதல் குறித்தும்  இதன் போது  கவனம்  செலுத்தப்பட்டது.