இந்நிறுவனம் உற்பத்தி செய்கின்ற தேசிய மற்றும் பௌத்த கொடிகளை பார்வையிட்ட ஜனாதிபதி கேள்விக்கு ஏற்ற வகையில் உள்நாட்டில் உற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு உரிமையாளரிடம் கூறினார்.

அமைச்சர் விமல் வீரவங்ச ஜனாதிபதியுடன் இக்கண்காணிப்பு விஜயத்தில் கலந்துகொண்டார்.