செய்திகள்

செவ்வாய் தொடக்கம் சனிக்கிழமை வரை வட மாகாணத்தில் பெற்றோல் விநியோகிக்கப்படும் இடங்கள் பற்றிய விபரங்கள். Petrol delivery schedule

குறிப்பு : உண்மைத்தன்மைக்கு அட்சயம் பொறுப்பேற்காது

செவ்வாய் தொடக்கம் சனிக்கிழமை வரை வட மாகாணத்தில் பெற்றோல் விநியோகிக்கப்படும் இடங்கள் பற்றிய விபரங்கள். Petrol delivery schedule 1
செவ்வாய் தொடக்கம் சனிக்கிழமை வரை வட மாகாணத்தில் பெற்றோல் விநியோகிக்கப்படும் இடங்கள் பற்றிய விபரங்கள். Petrol delivery schedule 2
செவ்வாய் தொடக்கம் சனிக்கிழமை வரை வட மாகாணத்தில் பெற்றோல் விநியோகிக்கப்படும் இடங்கள் பற்றிய விபரங்கள். Petrol delivery schedule 3

Back to top button