ராசி பலன்

Welcome to our daily horoscope in Tamil! If you’re looking for guidance and insight into your day, you’ve come to the right place.

Today, the planet Venus is transiting through the sign of Pisces, which is known for its creativity, intuition, and emotional depth. This transit is likely to bring about a strong focus on relationships and personal connections, as well as a heightened appreciation for the beauty and harmony in our lives.

If you’re feeling particularly sensitive or emotional today, try to take some time for self-care and focus on your own well-being. This could be a great day to indulge in creative activities, spend time with loved ones, or simply take a break and relax.

Overall, today’s Rasi Palan Tamil suggests that it’s a good time to focus on your own personal growth and development, and to nurture your relationships with others. Trust your instincts and allow yourself to be guided by your emotions, and you’ll be well-equipped to navigate whatever challenges come your way.

Here is a list of the 12 Rasis and 21 Natchathiras in Tamil:

 1. Mesham (Aries)
 2. Rishabam (Taurus)
 3. Mithunam (Gemini)
 4. Katakam (Cancer)
 5. Simmam (Leo)
 6. Kanni (Virgo)
 7. Thulam (Libra)
 8. Vrischikam (Scorpio)
 9. Dhanusu (Sagittarius)
 10. Makaram (Capricorn)
 11. Kumbam (Aquarius)
 12. Meenam (Pisces)
 13. Aswini (Aswinis)
 14. Bharani (Bharanis)
 15. Krittika (Krittikas)
 16. Rohini (Rohinis)
 17. Mrigasiras (Mrigasiras)
 18. Arudra (Arudras)
 19. Punarvasu (Punarvasus)
 20. Pushyami (Pushyamis)
 21. Aslesha (Asleshas)
 22. Makha (Makhas)
 23. Pubba (Pubbas)
 24. Uttara (Uttaras)
 25. Hasta (Hastas)
 26. Chitta (Chittas)
 27. Swati (Swatis)
 28. Visakha (Visakhas)
 29. Anuradha (Anuradhas)
 30. Jyestha (Jyesthas)
 31. Mula (Mulas)
 32. Purvashada (Purvashadas)
 33. Uttarashada (Uttarashadas)

Remember to check back tomorrow for your daily horoscope in Tamil, and have a wonderful day!

today rasi palan tamil, meena rasi palan today in tamil, tomorrow rasi palan tamil, today rasi palan dinakaran, today rasi palan astrosage, today rasi palan hindu tamil, tamil rasi palan, monthly rasi palan, weekly rasi palan, palan today rasi, ராசி பலன் இன்று, ரச பலன இனற, நட்சத்திர பலன், rasi palan நடசததர பலனகள, rasi palan today நடசததர பலனகள, 12 ராசிகளுக்குமான பலன்கள், மேஷ ராசி, ரிஷப ராசி , மிதுன ராசி, கடக ராசி, சிம்ம ராசி , கன்னி ராசி, துலா ராசி, விருச்சிக ராசி, தனுசு ராசி , மகர ராசி, கும்பராசி, மீன ராசி

Back to top button